Om os

Hvem er Yngre Pædiatere?

Yngre Pædiatere (YP) er en forening, som varetager de faglige interesser for yngre læger under uddannelse i pædiatri og for yngre speciallæger (inkl. afdelingslæger).
Foreningen har aktuelt omkring 475 medlemmer.

Vores generalforsamling er øverste myndighed og afholdes hvert år i efteråret. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som består af 8 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen og kan højst sidde i 6 år. YP’s formand vælges normalt til Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse, og tildeles dér traditionelt posten som faglig el. videnskabelig sekretær.

 

Vores hovedarbejdsområde er uddannelse/videreuddannelse, og vi
arbejder indenfor tre felter:

 • Vi varetager yngre lægers interesse indenfor Dansk Pædiatrisk Selskab – DPS – i bestyrelsen samt i uddannelsesudvalget. Der er endvidere yngre pædiatere i de tre regionale uddannelsesråd.
 • Vi arrangerer årlige kurser, heraf et i forbindelse med generalforsamlingen.
 • Vi informerer vores medlemmer om fagpolitiske og uddannelsesmæssige tiltag samt om udviklingen i pædiatrien generelt via møder og nyhedsbreve. Vi holder kontakt med vores fagforening Yngre Læger. Sager om løn- og arbejdsforhold samt personsager overlader vi til YL.

Kontingentet er pt. 250 kr. Hvis du er yngre læge med interesse for pædiatri,  så meld dig ind i YP - se på forsiden hvordan

 

 

 

 

 

 

 

  

Vedtægter for Yngre Pædiatere


§1 Formål
1. Foreningens navn er ”Yngre Pædiatere” og forkortes ”YP”.
2. Foreningens formål er at varetage de faglige og uddannelsesmæssige
interesser for læger, som ønsker at uddanne sig til, eller er i færd med at
uddanne sig til speciallæge i pædiatri i Danmark
3. Foreningen er tilsluttet Lægevidenskabelige Selskaber


§2 Medlemmer
1. Stemmeberettigede medlemmer kan optages blandt dansk autoriserede
læger, som ønsker at uddanne sig til, eller er speciallæge i pædiatri.


§3 Indmeldelse, udmeldelse og kontingent
1. Indmeldelse og udmeldelse sker jævnfør de af bestyrelsen bestemte
retningslinjer.
2. Medlemmer i kontingentrestance udmeldes administrativt jf. Lægeforeningens
retningslinjer.
3. Et medlem kan ekskluderes hvis denne ikke respekterer det danske
lægeløfte, dansk lov om lægelig virksomhed, disse vedtægter eller
beslutninger, som er gyldigt vedtaget af generalforsamlingen. En eksklusion
skal begrundes sagligt og skriftligt af bestyrelsen, samt godkendes af den
nærmest følgende generalforsamling.


§4 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med årsmødet i oktober
eller november.
3. Indkaldelse til generalforsamling udsendes via mail med minimum 6 ugers
varsel.
4. Indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før, således
de kan udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
5. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden med minimum de følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent.
c. Formandens årsberetning
d. Godkendelse af det reviderede regnskab og præsentation af budget for
næste regnskabsår.
e. Fastlæggelse af kontingent
f. Indkomne forslag til behandling
g. Valg til bestyrelse.
h. Valg af 2 revisorer.
6. Ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret og kan
opstille til YP´s bestyrelse. Ønske om opstilling skal meddeles bestyrelsen,
evt. først på generalforsamlingen.
7. På generalforsamlingen træffes afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde
af stemmelighed ved bestyrelsesvalg foretages der lodtrækning. Såfremt bare
et medlem ønsker det skal afstemningen foregå skriftligt. Ethvert medlem er
berettiget til at brevstemme på de opstillede kandidater. Medlemmet er selv
ansvarlig for at stemmen når frem til generalforsamlingen.
8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen
eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelsen skal
ske inden 4 uger fra kravets fremsættelse med 14 dages varsel. Med
indkaldelsen skal følge en begrundelse for afholdelsen af den ekstraordinære
generalforsamling, formuleret af dem der har begæret den.


§5 Bestyrelsens konstituering, arbejde og mandat.
1. Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af 8 medlemmer, som konstituerer
sig selv med en Formand, en Næstformand og en kasserer. Valg til
bestyrelsesmedlem gælder for 2 år alternerende, således halvdelen af
bestyrelsen er på ordinært valg hvert år. Umiddelbart genvalg kan finde sted,
dog sådan at man højest kan sidde i bestyrelsen i en ubrudt periode på 6 år.
2. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt og er beslutningsdygtig ved
deltagelse af et flertal af medlemmerne. Afstemninger afgøres ved simpelt
flertal, hvor Formandens (og ved dennes frafald, Næstformandens) stemme er
udslagsgivende ved stemmelighed. Der føres referat over bestyrelsens
beslutninger.
3. Bestyrelsen træffer selv beslutning vedrørende den daglige drift, herunder
spørgsmål om likviditet, deltagergebyr ved arrangementer og udpegning af
repræsentanter til udvalgsarbejde i og udenfor foreningen.
4. Formanden kan sammen med enten Næstformanden eller Kasseren tegne
foreningen udadtil.
5. Formanden er som udgangspunkt udpeget til YPs bestyrelsespost i Dansk
Pædiatrisk Selskab. Et andet bestyrelsesmedlem kan dog udpeges ved
behov.
6. Udpegning af repræsentanter til anden end i stk. 5 beskrevet udvalgsarbejde
udenfor foreningen gøres ved skriftligt opslag præciseret af bestyrelsen. Alle
stemmeberettigede medlemmer kan ansøge.


§6 Hæftelse
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver
tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§7 Økonomi
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
2. Den ordinære generalforsamling fastsætter næste års kontingent.
3. Bestyrelsen fastsætter internt en målsætning for foreningens likviditet,
således den daglige drift kan opretholdes uforstyrret. Ved større utilsigtet
opbygning af foreningens egenkapital skal bestyrelsen udarbejde en plan for
benyttelse af disse midler i henhold til foreningens formål.


§8 Vedtægtsændring, foreningens opløsning og datering
1. Ændring af disse vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer ved
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer udsendes samtidigt med
indkaldelse til generalforsamling eller senest 2 uger før denne.
2. Foreningen kan opløses såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med dette som eneste beslutningspunkt på dagsordenen.
Dette kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningens eventuelle formue skal
efter opløsning udloddes til formål der ligger i naturlig forlængelse af
foreningens formål.
3. Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 1. november
2019 og erstatter herved tidligere vedtægter.


Dato: 1/11-2019
-------------------- -------------------
Formand     

Gylli Mola     

Dirigent

Katrine B. Spangenberg

Yngre Pædiatere (YP) er en forening, som varetager de faglige interesser for yngre læger under uddannelse i pædiatri og for yngre speciallæger (inkl. afdelingslæger).  

Foreningen har aktuelt omkring 475 medlemmer.

 

Vores generalforsamling er øverste myndighed og afholdes hvert år i efteråret. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som består af 8 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen og kan højst sidde i 6 år. YP’s formand vælges normalt til Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse, og tildeles dér traditionelt posten som faglig el. videnskabelig sekretær.

 

 

Vores hovedarbejdsområde er uddannelse/videreuddannelse, og vi arbejder indenfor tre felter:

• Vi varetager yngre lægers interesse indenfor Dansk Pædiatrisk Selskab – DPS – i bestyrelsen samt i uddannelsesudvalget. Der er endvidere yngre pædiatere i de tre regionale uddannelsesråd.
• Vi arrangerer årlige kurser, heraf et i forbindelse med generalforsamlingen.
• Vi informerer vores medlemmer om fagpolitiske og uddannelsesmæssige tiltag samt om udviklingen i pædiatrien generelt via møder og nyhedsbreve. Vi holder kontakt med vores fagforening Yngre Læger. Sager om løn- og arbejdsforhold samt personsager overlader vi til YL.

 

 

Kontingentet er pt. 250 kr. Hvis du er yngre læge med interesse for pædiatri, så meld dig ind i YP - se på forsiden hvordan

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, som konstituerer sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer. Valg som bestyrelsesmedlem gælder for 2 år alternerende, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Umiddelbart genvalg kan finde sted, dog sådan at man højest kan sidde i bestyrelsen i en ubrudt periode på 6 år. 

 

 

tilde

Tilde Rasmussen 

Introlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Roskilde

Forkvinde og ansvarlig for SoMe

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Valgt 2020 - genvalgt 2022

Sidse Westberg

Reservelæge, Afdeling for Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

Næstforperson og ansvarlig for MMI (Nord og Syd)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Valgt 2021 - genvalgt 2023

Neelam 

Neelam Farooqi

Kasserer

Reservelæge, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Indsuppleret maj 2023 - valgt GF 2023

324688209 724716795675230 2046161576393161840 n

Anne Storm 

Introlæge, samfundsmedicin

Ansvarlig for SoMe og politik

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

valgt 2022

 

kristian yp

Kristian Mosfeldt Jeppesen 

HU-læge, Børne- og Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital

Ansvarlig for UKYL-netværk og politik

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

valgt 2022

 Ditte

Ditte Marie Meyer

HU-læge, Børne- og Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital

Ansvarlig for kurser og podcast

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

valgt 2023

 369640957 1006857740540726 2990847685099214733 n

Fanny Kullberg

Barsel før PhD, Afdeling for Børn og Unge, Herlev Hospital

Ansvarlig for årsmøde 2024

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Valgt 2023

IMG 20231116 134953

Naqash Sethi

PhD-studerende, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet

Ansvarlig for årsmøde 2024 og journal club

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Valgt 2023

 371544172 1363400077896731 33218750507047182 n

Maria Vestager

Introlæge, Afdeling for Børn og Unge, Herlev Hospital

Ansvarlig for politik og podcast

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Valgt 2023

369693093 251762847889457 4272984406348167556 n

Marika Schmidt

PhD-studerende, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet

Ansvarlig for MMI (Øst) og hjemmeside

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Valgt 2023

 

 

 

Kontakt os gerne med spørgsmål, ris eller ros på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kontakt os gerne med ris og ros til hjemmesiden samt hvis du vil have et kursus, foredrag, møde eller lignende annonceret. Kontakt da en fra Webgruppen.

 

 

 

 layout v3 03

 

 

INDMELDELSE
 

Log ind på Lægeforeningens hjemmeside på laeger.dk.
Til dette skal du bruge det medlemsnummer og login, som du bruger som medlem af Lægeforeningen.

 • Gå ind på “Min side” og derefter ‘Mit medlemsskab.’
 • Til venstre på siden finder du ‘Videnskabelige selskaber’ på listen.
 • Til højre på næste side vil det fremgå, hvilke videnskabelige selskaber du er medlem af.
 • Hvis du endnu ikke er medlem af YP så find ‘yngre pædiatere’ på listen eller skriv ‘yngre pædiatere’ i feltet med enhedsnavn og klik på ‘Indmeldelse HER’
 • Udfyld skemaet, derefter vil du indenfor kort tid modtage en mail med en bekræftelse på medlemsskabet.

Herfter vil du modtage kontingentopkrœvningen på kr. 250,- via lœgeforeningen én gang om året. Det betyder, at der godt kan gå noget tid, før du modtager dit første girokort.

For at kunne deltage i YP's kurser er det et krav, at du er medlem af foreningen.
Vi tjekker kontingenterne ved kursustilmelding og én gang årligt.

 

 

NYHEDSBREV

 

Du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesidens forside nederst. Her er et felt hvor du noterer din mail, herefter får du vores nyhedsbrev automatisk.

 

UDMELDELSE

 

Log ind på Lægeforeningens hjemmeside på laeger.dk.
Til dette skal du bruge det medlemsnummer og login, som du bruger som medlem af Lægeforeningen.

 • Gå ind på “Min side” og derefter ‘Mit medlemsskab.’
 • Til venstre på siden finder du ‘Videnskabelige selskaber’ på listen.
 • Til højre på næste side vil det fremgå, hvilke videnskabelige selskaber du er medlem af.
 • Her kan du afmelde medlemsskab igen.

 

 

 

 

 

 

Vil du have et opslag på hjemmesiden?

Send os gerne en forespørgsel om et opslag, som du gerne vil have op på hjemmesiden. Det kunne f.eks. være et kursus, en konference eller en nyhed.

Send os venligst titel på max 10 ord, en introtekst på max 50 ord og en brødtekst. Du er også meget velkommen til at vedhæfte et billede, som ikke ikke har copyright, med mindre at du har copyright-tilladelsen til billedet.

Har du en artikel, som du synes er relevant og spændende til vores Journal Club?

Send os informationer, så vi kan finde artiklen, og skriv en introtekst på max 250 ord. Så kigger vores Journal Club-ansvarlige på det.

Sådan påvirker EU’s nye persondataforordning Yngre Pædiatere

 

Kære medlemmer af Yngre Pædiatere,

 

Fredag den 25. maj 2018 trådte den såkaldte GDPR-forordning i kraft. Den blev vedtaget i EU allerede tilbage i april 2016. Forordningen omhandler, hvordan vores allesammen personlige data bliver håndteret af firmaer, foreninger og alt derimellem. Derfor har den også betydning for Yngre Pædiatere, da vi som bestyrelse håndterer jeres personlige data som medlemmer og dermed er dataansvarlige.

 

Derfor har vi udarbejdet en GDPR-politik for Yngre Pædiatere, som beskriver foreningens behandling af personoplysninger. Du kan læse den her.

 

Herunder kan man få et lidt mere enkelt overblik over, hvad vi som bestyrelse har arbejdet med i forbindelse med en nye lovgivning, så vi sikrer, at vi som forening lever op til reglerne.

 

1. Vi har dannet et overblik

Vi har i bestyrelsen kortlagt al den persondata, vi har og håndterer. Hvor kommer dataene fra, hvilke systemer ligger den i, og hvem har adgang til den? Vi har i den forbindelse også defineret, hvilken type persondata det er. Der er f.eks. forskel på, om det er personhenførbar eller personfølsom data. Personhenførbare oplysninger er f.eks. basale data som navn, adresse og telefonnummer. Personfølsomme oplysninger er f.eks. helbredsoplysninger, race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv.

 

2. Vi har udarbejdet en fortegnelse

Fortegnelsen er vores interne beskrivelse af foreningens behandling af personoplysninger. Man kunne også kalde den en “forretningsgang.” Selvom fortegnelsen er intern, kan den – hvis påkrævet – bruges til at dokumentere, at foreningen Yngre Pædiatere og dens bestyrelse (altså os) overholder en række forpligtelser i persondataforordningen.

 

3. Vi har kigget på risikovurdering

Vi har vurderet, hvilke risici der er forbundet med vores håndtering af persondata. Vi har f.eks. vurderet, om vores håndtering af personoplysninger kan indebære en høj risiko for personers rettigheder og frihedsrettigheder. Det er der intet, der tyder på, men læs gerne vores GDPR-politik (punkt 4) for at se, hvordan vi behandler persondata.

 

4. Vi har udarbejdet en politik

En anden vigtig del af GDPR-arbejdet har været at udarbejde vores politik på området. Den skal være offentlig, hvorfor den allerede ligger på Yngre Pædiateres hjemmeside, og den kan ses som vores varedeklaration ift., hvordan vi håndterer persondata.

5. Vi har kigget på datasikkerhed

Tja det siger jo lidt sig selv. Hvis vi skal blive bedre til at passe på hinandens personlige oplysninger, så skal vi naturligvis have nogle sikre it-systemer og arbejdsprocesser. Vi skifter løbende adgangskoder til vores bestyrelsesmail, ligesom vi løbende opdaterer vores antivirussystemer på Joomla, som hoster YP.dk.

 

6. Databehandleraftaler

Vi udveksler til tider persondata med andre, f.eks. Kursusansvarlige eller samarbejdspartnere ved booking af hoteller. Derfor skal vi underskrive en databehandleraftale med dem, der løbende behandler den data, vi som bestyrelse er ansvarlige for. Det kan I læse mere om i foreningens GDPR-politik her.

Dansk Pædiatrisk Selskab søger nye juniorinspektorer i alle 3 regioner  - og du har nu chancen for at blive en del af korpset!

Vi søger læger i hoveduddannelse, som har kendskab til den lægelige videreuddannelse, er interesseret i uddannelsesområdet og ønsker at få indblik i og indflydelse på hvordan andre afdelinger fungerer.

 
Der findes disse udvalg og poster:
 • Juniorinspektorer, Region Nord, Syd og Øst.
 • Ansættelsesudvalg, Region Nord, Syd, Øst.
 • Yngre læger i De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Dansk medicinsk Selskab/ De lægevidenskabelig selskaber
 • YP bestyrelsesmedlem i DPS

 

Navn

 

Juniorinspektor

Link

Link til inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Herunder også inspektorraporter.

 

Vejledning for inspektorordningen 2007

 

Link til DPS om Inspektorordningen

 

Opbygning

Man tilstræber at udpege to uddannelsessøgende læger i hver region. Inspektorordningen har det formål at føre tilsyn med om afdelinger med uddannelsesansvar lever op til de formaliserede krav for uddannelse skitseret af Sundhedsstyrelsen. Man tilstræber at hver afdeling får besøg hvert 4. år af et team bestående af to senior inspektorer og en junior inspektor.

 

Revurdering

Efter behov.
Når man bliver udpeget til juniorinspektor, har man posten indtil 6 mdr efter endt hoveduddannelse. Derefter overgår man automatisk til at bliver seniorinspektor. Når der mangler juniorinspektorer,  vil der blive efterspurgt og udpeget nye.

 

Krav

Yngre Læge forankret i pædiatrien.

 

Man kan kun være junior inspektor indtil man bliver speciallæge, hvorfor man skal tiltræde før endt hoveduddannelse. Med fordel skal der som minimum være et par år af hoveduddannelsen tilbage.

 

Indstillingsproces

Inspektorer udpeges af Sundhedsstyrelsen (SST) efter indstilling fra de videnskabelige selskaber, dvs. for pædiatri, DPS.

 

På DPS foranledning indstiller YP til posten som juniorinspektor.

 

YP indstiller medlemmer efter en ansøgningsrunde som annonceres på hjemmesiden. YP ligger vægt på arbejde med uddannelse.

 

Sundhedsstyrelsen ligger vægt på at en inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser, medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Det er vigtigt, at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Region Nord:

Ida Kangas (2013)
Line Berg (2013 )

 

Region Syd:

Lise Johansen (2013)
Stine Dydensborg Sander (2013)

 

Region Øst:

Mikel Alberdi-Saugstrup (2013)
Pia Foli-Andersen (2013)

 

Navn

 

YP medlem i ansættelsesudvalg i Pædiatri

Link

Notat vedr: Ny procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb (2008)

 

Fokus punkter du skal være opmærksom på ved post i et ansættelsesudvalg. Lægeforeningen

 

Opbygning

Ansættelsesudvalgets sammensætning: fra notat vedr. Ny procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb

 

1 ledelsesrepræsentant (speciallæge) for hver af de afdelinger, der

indgår i opslåede hoveduddannelsesforløb inden for specialet – ind-

stillet af hospitalsledelsen.

 

2 – 4 repræsentanter fra det videnskabelige selskab – indstillet af selskabet, heraf mindst én speciallæge og én yngre læge under uddannelse i specialet.
- Heraf 1 YP repræsentant og 1 YP repræsentant suppleant indstillet af YP.
- YL instiller en yngre læge, som ikke er i specialet.

 

Herudover kan ansættelsesudvalget vælge at supplere med yderligere medlemmer.

 

Revurdering

Hver 3. år. Som speciallæge stopper man automatisk som YP medlem i ansættelsesudvalget.

 

Krav

Yngre Læge i Kursusstilling

 

Indstillingsproces

På foranledning af DPS indstilles via YP et medlem og en suppleant til ansættelsesudvalget. YP lægger vægt på at dette medlem er en person i kursusstilling for at undgå habilitetsproblemer.

 

Det anbefales at en kandidat bliver kørt i stilling som suppleant 1-2 år før valg og at de har været med til ansættelsesrunder som YP repræsentant eller vært/værtinde. Denne post annonceres ikke blandt YP medlemmer.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Region Nord:

Signe Thim (2015)
Torjus Skajaa (2015)

 

Region Syd:

Jens Jacob Petersen (2014)
Maja Carsting Bjerrum, suppleant (2015)

 

Region Øst:

Kasper Pilgaard (2014)
Christine Wohlfahrt Veje, suppleant (2015)

 

Navn

 

Yngre læger i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Øst

Link

Bekendtgørelse for de regionale Råd for lægers videreuddannelse

 

De regionale råd for lægers videreuddannelse

 

Kort beskrivelse af de regionale råd, Øst

 

Opbygning

Rådet består foruden en formand af repræsentanter for Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder uddannelsessøgende læger, praktiserende læger og uddannelsesgivende læger. Desuden er Færøerne samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet repræsenteret i rådet. Rådet består af i alt 17 medlemmer.

 

Revurdering

Hver 3. år

 

Krav

Yngre Læge

 

Indstillingsproces

På foranledning af DPS indstilles via YP et medlem til posten. Om denne post annonceres besluttes løbende på YPs bestyrelsesmøder.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Region Øst:

Birgitte Smith (2013)
På valg i 2016

 

Navn

 

YP medlem i Dansk Medicinsk Selskab.

Link

LVS – organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber (det tidligere Dansk Medicinsk Selskab)

 

Opbygning

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er aktuelt 118 videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 24.769 medlemmer.

 

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden.

 

Læs mere via følgende link: HER

 

Man vælges ind på YPs generalforsamling.

 

Revurdering

Hvert 2. år

 

Krav

Yngre Læge. Medlem af YP

 

Indstillingsproces

På foranledning af DPS indstilles via YP et medlem til posten.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Lotte Jensen (2011), på valg i 2015
Malene Børresen (2014), på valg i 2015

 

Navn

 

YP bestyrelsesmedlem i DPS

Link

DPS bestyrelse

 

Opbygning

DPS bestyrelse består af 7 DPS-medlemmer, alle medlemmer vælges på generalforsamlingen ved de årlige Børnedage (pædiaternes årsmøde). Af YP indstilles YPs formand til DPS bestyrelse.

 

Revurdering

Årligt, max 6 år.

 

Krav

Formand i YPs bestyrelse.

 

Indstillingsproces

I henhold til DPS vedtægter vælges YPs formand som fagligsekretær og bestyrelsesmedlem i DPS.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Mikel Alberdi-Saugstrup (2014)

 

Adresserne der linkes til kan ændre sig med tiden, vi forsøger at holde dem opdateret. Hvis du opdager et link der ikke virker så skriv gerne til Webmastergruppen.

Opdateret oktober 2014

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.